Vysvětlení pojmů

Anuita: s tímto pojmem se setkáváme v souvislosti s družstevním bytem. Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

Bytová a nebytová jednotka v osobním vlastnictví: každá bytová a nebytová jednotka má v souladu se zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů svého přímého vlastníka, který je zapsán na Listu vlastnictví. K bytové a nebytové jednotce také náleží podíl na společných částech domu a pozemku. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Nebytovým prostorem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům.

Cena obvyklá: cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

Cena tržní: tržní cena se tvoří až při konkrétním prodeji resp. koupi a může se od zjištěné hodnoty i výrazně odlišovat. Není možno ji přesně stanovit.

Číslo evidenční: číslo, kterým se označují budovy a objekty, které jsou pevně spojeny se zemí a které slouží pouze na dočasné bydlení.

Číslo popisné: číslo, kterým se označují budovy a objekty, které jsou pevně spojeny e zemí a které slouží k trvalému bydlení.

Daň z nabytí (dříve daň z prodeje): 4% z kupní ceny, povinnost prodávajícího (kupující pouze spoluručitel), od 1.1.2014 lze tuto povinnost přenést na kupujícího (výhodnější řešení).

Dražba: veřejné jednání, při němž se nabízí určitá věc neurčitému počtu osob na předem dohodnutém místě za účelem vydražení tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro tento prodej stanovené v dražební vyhlášce. Dražba může být dobrovolná či nedobrovolná.

Družstevní byt: základní rozdíl proti bytu v osobní vlastnictví je, že vlastníkem bytu je bytové družstvo a klient je majitelem členského podílu v bytovém družstvu. S členskými právy a povinnostmi v bytovém družstvu je spojeno zejména právo nájmu konkrétního družstevního bytu. Tato členská práva a povinnosti v bytovém družstvu klient převádí nebo nabývá jakožto úplatný převod členských práv a povinností.

Exekuce: účelem exekuce je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem. Exekuce omezuje vlastníka v nakládání s nemovitostí.

Exekutorský zápis: sepisuje exekutor s dlužníkem a věřitelem a je obdobou notářského zápisu s exekučním titulem, pokud se dlužník zaváže splnit pohledávku a svolí k nařízení exekuce.

Exklusivní smlouva: na základě uzavření exklusivní smlouvy se prodávající zavazuje, že neuzavře žádnou další zprostředkovatelskou smlouvu s jinou RK, na druhé straně se RK rovněž zaváže ke svým povinnostem. Pokud je tato smlouva správně postavená u slušné RK, pak slouží k oboustranné spokojenosti. Doporučená doba platnosti jsou tři měsíce.

Hypoteční úvěr (Hypotéka): úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Slouží především k nákupu či rekonstrukci dané nemovitosti. Účelem hypotečního úvěru je investice do nemovitosti.

Inženýrské sítě: potrubní a kabelové energetické nebo spojovací vedení (elektrické kabely, telefonní kabely, vodovodní, kanalizační, plynové potrubí apod.).

Katastr nemovitostí: soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Katastrální mapa: podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti, udržovaná ve stálém souladu se skutečným stavem v terénu.

Katastrální mapa: technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a společně evidovaný soubor nemovitostí. Obvod je zpravidla totožný s územím obce, která však může obsahovat i více katastrálních území.

Kolaudační rozhodnutí: rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se na žádost stavebníka legalizuje existence stavby a způsobu jejího využití v souladu se stavebním povolením.

Kupní smlouva: občanský zákoník vymezuje kupní smlouvu povinností prodávajícího odevzdat předmět koupě kupujícímu a povinnostmi kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

LV (list vlastnictví): je pro všechny budoucí i stávající vlastníky nemovitostí jedním z nejdůležitějších úředních listin. Prokazuje vlastnický stav dané nemovitosti v katastru nemovitostí, a to k okamžiku vyhotovení. Potřebovat jej budete, když budete kupovat, prodávat či darovat nemovitost. Také při vyřizování hypotéky se bez něj neobejdete.

Návrh na vklad: žádost účastníka smlouvy o provedení navrhovaných změn v evidenci příslušného Katastrálního úřadu. K návrhu na vklad je v současnosti třeba připojit kolek ve výši 1000,- Kč.

Parcela: geometrický obraz pozemku na Katastrálních mapách označený parcelním číslem. Tímto číslem je označena parcela shodně ve všech částech měřického a písemného operátu Katastru nemovitostí.

Parcelní číslo: číslo pozemku, pod kterým je pozemek veden v katastru nemovitostí. Parcelní číslo je složené z kmenového čísla a poddělení; součástí parcelního čísla parcely ve zjednodušené evidenci může být i číslo dílu parcely zapsané podle dřívějších předpisů (nově se díly parcel již nevytvářejí). Poznámka: V aplikaci nelze zvolit parcelu s díly.

Plomba: dočasné vyznačení skutečnosti, že právo k nemovitosti evidované v katastru je dotknuté změnou; plomba se zruší vykonáním vkladu nebo záznamu nebo rozhodnutím o zastavení konání nebo zamítnutím vkladu.

Pozemek: část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí správní, popřípadě katastrálního území, hranicí vlastnickou, užívací nebo hranicí druhů pozemků.

Pozemky ve zjednodušené evidenci KN: pozemky, jejichž hranice nejsou v terénu patrné, neboť jsou z dřívějších dob sloučeny do většího půdního celku.

Právní servis: zajištění kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově, doručení na katastrální úřad.

Předkupní právo: předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat věc nabídne ke koupi jako prvnímu. Věcné předkupní právo je uvedené na příslušném Listu vlastnictví. Spoluvlastník nemovitosti má předkupní právo přímo ze zákona.

Provize RK: dohodnutá odměna, která náleží za práci RK. V rámci dohody o provizi by mělo být jasně stanoveno, jaké služby zajistí RK a co vše uhradí za klienta. Provize se zpravidla pohybuje v rozmezí 3-5% z kupní ceny.

Rezervační smlouva: jedná se o smlouvu, jejímž prostřednictvím si lze zajistit, že alespoň po dobu, která je sjednána ve smlouvě, nebude moci prodávající nebo realitní kancelář, v jejíž nabídce je vámi vybraná nemovitost, prodat někomu jinému než vám. Cílem smlouvy je proto poskytnout případnému kupujícímu (vám) časový prostor k tomu, aby zkontroloval právní i faktický stav nemovitosti a v případě potřeby si také zajistil finanční prostředky na koupi vybrané nemovitosti.

Smlouva o advokátní úschově: advokátní úschova peněz slouží ke zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní kancelář (schovatel) vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky až do doby splnění dohody. Úschova umožní bez obav naplánovat Vaši transakci i v případě, kdy si nejste zcela jisti splněním smlouvy druhou stranou.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní: používá se především za situace, kdy osoba mající zájem o koupi nemovitosti bude potřebovat zajistit finanční prostředky určené k nákupu nemovitosti pomocí hypotečního úvěru či jiného finančního produktu. Většina bank a stavebních spořitelen v ČR akceptuje smlouvu o smlouvě budoucí kupní jako jeden z dokumentů dokazující účelovost použití úvěru.

Stavební parcela: parcela určené k zastavění.

Stavební spoření: stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci může klient spořit, může požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

Stavební pozemek: stavebním pozemkem je míněn pozemek vedený v Katastru nemovitostí v druhu „zastavěná plocha a nádvoří“, dále pozemek různého druhu, avšak určený územně plánovací dokumentací obce nebo vydaným územním rozhodnutím k zastavění a pozemek skutečně zastavěný bez ohledu na jeho stav evidovaný v Katastru nemovitostí.

Územní plán: stavebním zákonem určená dokumentace o území obce nebo území velkého územního celku určená k správě a rozvoji území.

Územní rozhodnutí: rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona.

Územní řízení: správní řízení ve kterém stavební úřad rozhoduje o využití území nebo o umístění stavby nebo o chráněném území nebo ochranném pásmu nebo o stavební uzávěře nebo o dělení nebo scelení pozemků.

Věcné břemeno: věcná břemena jsou upravena ustanovením § 151n a násl. OZ. Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím na nabyvatele. Věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. K nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad do katastru nemovitostí. Smlouvou může zřídit věcné břemeno vlastník nemovitosti, pokud zvláštní zákon nedává toto právo i dalším osobám.

Zástavní právo: zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Zástavní právo přechází s vlastnictvím nemovitosti na nového nabyvatele.

Zprostředkovatelská smlouva: základním právním momentem ve vašem vztahu s realitní kanceláří bude především uzavření smlouvy o zprostředkování. Tato smlouva může být označena i odlišně, a to například jako zprostředkovatelská smlouva, smlouva o obstarání příležitosti k uzavření smlouvy, rezervační smlouva, blokační smlouva, apod. Jejím obsahem však vždy bude především a mimo jiné specifikace předmětu zprostředkování (např. kupovaného bytu) a také dohoda o provizi realitní kanceláře.


« zpět | nahoru | tisk
napište


Newsletter


Rozesílání nepravidelných novinek na emaily zaregistrovaných uživatelů.

Facebook Twitter Google LinkedIn Email
TOPlist